MAJLIS AL KAROMAH

CAHAYA DZIKIR Cahaya CINTA

KHAROMAH AULIYA SAYAIKH HASAN ASYADILY

Tinggalkan komentar

Sulthonul Auliya’ Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung karomahnya kecuali Allah SWT. Dan sebagian dari karomah beliau antara lain adalah : 1.Allah SWt menganugerahkan kepada beliau kunci seluruh Asma-Asma, sehingga seandainya seluruh manusia dan jin menjadi penulis beliau (untuk menulis ilmu-ilmu beliau) mereka akan lelah dan letih, sedangkan ilmu beliau belum habis. 2.Beliau adalah sangat terpuji akhlaqnya, sifat mudah menolong dan kedermawanannya

dari sejak usia anak-anak sampai ketika umur enam tahun telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan pada penduduk Negara Tunisia dengan uang yang berasal dari alam ghoib (uang pemberian Allah secara langsung kepada beliau. 3.Beliau didatangi Nabiyulloh Khidir as untuk menetapkan “wilayatul adzimah” kepada beliau (menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi) ketika beliau baru berusia enam tahun. 4.Beliau bisa mengetahui batin isi hati manusia 5.Beliau pernah berbicara dengan malaikat dihadapan murid-muridnya 6.Beliau menjaga murid-muridnya meskipun di tempat yang jauh 7.Beliau mampu memperlihatkan/menampakkan ka’bah dari negara Mesir 8.Beliau tidak pernah putus melihat/menjumpai Lailatul Qodar semenjak usia baligh hingga wafatnya beliau. Sehingga beliau berkata : Apabila Awal Puasa ramadhan jatuh pada hari Ahad maka Lailatul Qodarnya jatuh pada malam 29, Awal Puasa pada hari Senin Lailatul Qodarnya malam 21, Awal puasa pada hari Selasa Lailatul Qodarnya malam 27, Awal puasa pada hari Rabu Lailatul Qodarnya malam 19, awal puasa pada hari Kamis Lailatul Qodarnya malam 25, awal puasa pada hari jum’at maka Lailatul Qodarnya pada malam 17, sedangkan bila awal puasa pada hari Sabtu maka Lailatul Qodarnya jatuh pada malam 23. 9.Barang siapa yang meninggal dan dikubur sama dengan hari meninggal dan dikuburkannya beliau, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya 10.Doa Beliau Mustajabah (dikabulkan oleh Allah SWT) 11.Beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah saw selama 40 tahun (artinya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah selama 40 tahun) 12.Beliau dibukakan (oleh Allah) bisa melihat lembaran buku murid-murid yang masuk kedalam thoriqohnya, padahal lebar bukunya tersebut berukuran sejauh mata memandang. Hal ini berlaku bagi orang yang langsung baiat kepada beliau dan juga bagi orang sesudah masa beliau sampai dengan akhir zaman. Dan seluruh murid-muridnya (pengikut thoriqohnya) diberi karunia bebas dari neraka. Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra sungguh telah digembirakan diberi karunia, barang siapa yang melihat beliau dengan rasa cinta dan rasa hormat tidak akan mendapatkan celaka. 13.Beliau menjadi sebab keselamatan murid-muridnya/pengikutnya (akan memberikan syafaat di akhirat) 14.Beliau berdo’a kepada Allah SWT, agar menjadikan tiap-tiap wali Qutub sesudah beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan thoriqohnya. Dan Allah telah mengabulkan Do’a beliau tersebut. Maka dari itu wali Qutub sesudah masa beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan pengikut beliau. 15.Syaikh Abul Abbas Al Mursi ra berkata : “Apabila Allah SWT menurunkan bala/bencana yang bersifat umum maka pengikut thoriqoh syadziliyah akan selamat dari bencana tersebut sebab karomah syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra”. 16.Syaikh Syamsudin Al-Hanafi ra mengatakan bahwa pengikut thoriqoh syadziliyah dikaruniai kemulyaan tiga macam yang tidak diberikan pada golongan thoriqoh yang lainnya : a. Pengikut thoriqoh Syadziliyah telah dipilih di lauhil mahfudz b. Pengikut thgoriqoh syadziliyah apabila jadzab/majdub akan cepat kembali seperti sedia kala. c. Seluruh Wali Qutub yang diangkat sesudah masa syaikh Abul Hasan Asy Syadzili ra akan diambil dari golongan ahli thoriqoh Sadziliyah. 17.Apabila beliau mengasuh/mengajar murid-muridnya sebentar saja, sudah akan terbuka hijab. 18.Rasulullah saw memberikan izin bagi orang yang berdo’a Kepada Allah SWT dengan bertawasul kepada Syaikh Abul Hasan Asy Syadzili. Sumber : “Tanwirul Ma’ali manaqibi Ali bin Abil Hasan Asy Syadzili“ karya Syaikh Muhammad Nahrowi (mbah Dalhar) bin Abdurrahman, Watu Congol, Muntilan – Magelang. KE DUA Pengenalan Tarekat Syadziliyah atau Syadzuliah Secara peribadi Abul Hasan asy-Syadzili tidak meninggalkan karya tasauf, begitu juga muridnya, Abul Abbas al-Mursi, kecuali hanya sebagai ajaran lisan tasawuf, doa-doa dan hizib-hizib. Ibn Atha’illah as-Sakandari adalah orang yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa-doa dan biografi kedua-duanya, sehingga khazanah tariqat Syadziliah tetap terpelihara. Ibn Atha’illah juga orang yang pertama kali menyusun karya-karya tentang aturan-aturan tariqat tersebut, pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya, bagi pengikut-pengikut tariqat ini dikemudian hari.Melalui pengedaran karya-karya Ibn Atha’illah, tariqat Syadziliah mulai tersebar sampai ke Maghribi, sebuah negara yang pernah menolak ajaran syeikh. Tetapi ia tetap merupakan tradisi individualistik, hampir-hampir mati, meskipun tema ini tidak dipakai, yang menitik beratkan pengembangan sisi dalam. Syadzili sendiri tidak mengenal atau menganjurkan murid-muridnya untuk melakukan aturan atau ritual yang khas dan tidak satupun yang berbentuk amalan-amalan terkenal yang digalakkan. Namun, bagi murid-muridnya tetap mempertahankan ajarannya. Para murid melaksanakan Tariqat Syadziliah di zawiyah-zawiyah yang tersebar tanpa mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Ajaran tariqat ini dipengaruhi oleh al-Ghazali dan al-Makki. Salah satu perkataan as-Syadzili kepada murid-muridnya: “Seandainya kamu mengajukan suatu permohonanan kepada Allah, maka sampaikanlah lewat Abu Hamid al-Ghazali”. Perkataan yang lainnya: “Kitab Ihya’ Ulum ad-Din, karya al-Ghazali, mewariskan anda ilmu. Sementara Qut al-Qulub, karya al-Makki, mewariskan anda cahaya.” Selain kedua kitab tersebut, karya-karya lain yang dijadikan rujukan adalah dari al-Muhasibi, Khatam al-Auliya iaitu karya Hakim at-Tarmidzi, Al-Mawaqif wa al-Mukhatabah karya An-Niffari, Asy-Syifa karya Qadhi ‘Iyad, Ar-Risalah karya al-Qusyairi, Al-Muharrar al-Wajiz karya Ibn Atha’illah. Tariqat Syadziliah diasakan dengan menisbahkan nama pengasas dengan ajaran-ajaran tariqat. Tariqat ini bersambung-sambung silsilahnya sampai kepada Saidina Hassan bin Ali bin Abi Talib ra dan terus kepada Rasulullah saw. Tariqah ini adalah salah satu tariqah yang dikatakan termudah dari segi ilmu dan amal, mengenai ahwal dan maqam, ehwal dan maqal dengan mudah dapat membawa para pengikutnya kepada jazab, mujahadah, hidayah, rahsia dan karamah. Menurut kitab-kitab dari tariqat ini, tidak terdapat syarat-syarat yang berat ke atas syeikh-syeikh tariqat ini. Mereka Cuma harus meninggalkan kegiatan maksiat, memelihara segala ibadah-ibadah sunat semampunya, zikir kepada Allah sebanyak mungkin, sekurang-kurangnya 1000 kali sehari semalam, istighfar sebanyak 100 kali sehari semalam serta mengamalkan beberapa zikir-zikir serta doa-doa hizib yang lain. Kitab Syadziliah meringkaskan bahawa terdapat dua puluh adab dalam pengamalan zikir. Lima sebelum memulakan zikir, dua belas daripadanya semasa mengucapkan zikir dan tiga sesudah selesai berzikir. Asas-asas dalam Tariqah Syadziliah itu terdiri dari lima perkara. 1. Ketaqwaan kepada Allah swt zahir dan batin, yang diwujudkan dengan jalan bersikap wara’ dan istiqamah dalam menjalankan perintah Allah swt. 2. Konsisten mengikuti Sunnah Rasul, baik dalam ucapan dan perbuatan, yang direalisasikan dengan selalu bersikap waspada dan bertingkah laku luhur. 3. Berpaling (hatinya) dari makhluk, baik dalam penerimaan atau penolakan, dengan berlaku sedar dan berserah diri kepada Allah swt (Tawakkal). 4. Redha kepada Allah, baik dalam kecukupan atau kekurangan, yang diwujudkan dengan menerima apa adanya (qana’ah/ tidak rakus) dan menyerah. 5. Kembali kepada Allah, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, yang diwujudkan dengan jalan bersyukur dalam keadaan senang dan berlindung kepada-Nya dalam keadaan susah. Kelima sendi tersebut juga tegak diatas lima sendi berikut: 1. Semangat yang tinggi, yang mengangkat seorang hamba kepada darjat yang tinggi. 2. Berhati-hati dengan yang haram, yang membuatnya dapat meraih penjagaan Allah atas kehormatannya. 3. Berlaku benar/baik dalam berkhidmat sebagai hamba, yang memastikannya kepada pencapaian tujuan kebesaran-Nya/kemuliaan-Nya. 4. Melaksanakan tugas dan kewajiban, yang menyampaikannya kepada kebahagiaan hidupnya. 5. Menghargai (menjunjung tinggi dan bersyukur) nikmat, yang membuatnya selalu meraih tambahan nikmat yang lebih besar. Selain itu tidak mempedulikan sesuatu yang bakal terjadi (merenungkan segala kemungkinan dan akibat yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang) merupakan salah satu pandangan tariqat ini, yang kemudian diperdalam dan diperkasakan oleh Ibn Atha’illah menjadi doktrin utamanya. Kerana menurutnya, jelas hal ini merupakan hak prerogratif Allah. Apa yang harus dilakukan manusia adalah hendaknya ia menunaikan tugas dan kewajibannya yang boleh dilakukan pada masa sekarang dan hendaknya manusia tidak disibukkan oleh masa depan yang akan menghalanginya untuk berbuat kebaikan KE TIGA Habib Mundir Al Musawa Hadits Dhoif adalah hadits yang lemah hukum sanad periwayatnya atau pada hukum matannya, mengenai beramal dengan hadits dhaif merupakan hal yang diperbolehkan oleh para Ulama Muhadditsin. Hadits dhoif tak dapat dijadikan Hujjah atau dalil dalam suatu hukum, namun tak sepantasnya kita menafikan (meniadakan) hadits dhoif, karena hadits dhoif banyak pembagiannya.Dan telah sepakat jumhur para ulama untuk menerapkan beberapa hukum dengan berlandaskan dengan hadits dhoif, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menjadikan hukum bahwa bersentuhan kulit antara pria dan wanita dewasa tidak membatalkan wudhu, dengan berdalil pada hadits Aisyah ra bersama Rasul saw yang Rasul saw menyentuhnya dan lalu meneruskan shalat tanpa berwudhu, hadits ini dhoif, namun Imam Ahmad memakainya sebagai ketentuan hukum thaharah. Hadits dhoif banyak pembagiannya, sebagian ulama mengklasifikasikannya menjadi 81 bagian, adapula yang menjadikannya 49 bagian dan adapula yang memecahnya dalam 42 bagian. Namun para Imam telah menjelaskan kebolehan beramal dengan hadits dhoif bila untuk amal shalih, penyemangat, atau manaqib. Inilah pendapat yang mu’tamad, namun tentunya bukanlah hadits dhoif yang telah digolongkan kepada hadits palsu. Sebagian besar hadits dhoif adalah hadits yang lemah sanad perawinya atau pada matannya, tetapi bukan berarti secara keseluruhan adalah palsu, karena hadits palsu dinamai hadits munkar, atau mardud, batil, maka tidak sepantasnya kita menggolongkan semua hadits dhaif adalah hadits palsu, dan menafikan (menghilangkan) hadits dhaif karena sebagian hadits dhaif masih diakui sebagai ucapan Rasul saw, dan tak satu muhaddits pun yang berani menafikan keseluruhannya, karena menuduh seluruh hadist dhoif sebagai hadits yang palsu berarti mendustakan ucapan Rasul saw dan hukumnya kufur. Rasulullah Saw bersabda : “Barangsiapa yang sengaja berdusta dengan ucapanku maka hendaknya ia bersiap – siap mengambil tempatnya di neraka” (Shahih Bukhari hadits No.110). Sabda beliau SAW pula : “sungguh dusta atasku tidak sama dengan dusta atas nama seseorang, barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka ia bersiap siap mengambil tempatnya di neraka” (Shahih Bukhari hadits No.1229). Cobalah anda bayangkan, mereka yang melarang beramal dengan seluruh hadits dhoif berarti mereka melarang sebagian ucapan atau sunnah Rasul saw, dan mendustakan ucapan Rasul saw. Wahai saudaraku ketahuilah, bahwa hukum hadits dan Ilmu hadits itu tak ada di zaman Rasulullah saw. Ilmu hadits itu adalah bid’ah hasanah, baru ada sejak Tabi’in, mereka membuat syarat perawi hadits, mereka membuat kategori periwayat yang hilang dan tak dikenal, namun mereka sangat berhati – hati karena mereka mengerti hukum, bila mereka salah walau satu huruf saja, mereka bisa menjebak ummat hingga akhir zaman dalam kekufuran, maka tak sembarang orang menjadi muhaddits, lain dengan mereka ini yang dengan ringan saja melecehkan hadits Rasulullah saw. 15 jam yang lalu · Suka KE EMPAT بسم الله الرحمن الرحيم بين الحقيقة والشريعة لقد ورد في حديث جبريل المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقسيم الدين إلى ثلاثة أركان، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر :”هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم” “أخرجه مسلم والإمام احمد 1- فركن الإسلام : هو الجانب العملي؛ من عبادات ومعاملات وأمور تعبدية، ومحله العضاء الظاهرة الجسمانية. وقد اصطلح العلماء على تسميته بالشريعة، واختص بدراسته السادة الفقهاء. 2- وركن الإيمان: وهو الجانب الاعتقادي القلبي؛ من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر… وقد اختص بدراسته علماء التوحيد. 3- وركن الإحسان: وهو الجانب الروحي القلبي؛ وهو ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وماينتج عن ذلك من احوال وأذواق وجدانية ومقامات عرافانية وعلوم وهبية، وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة، واختص ببحثه السادة الصوفية. ولتوضيح الصلة بين الشريعة والحقيقة نضرب لذلك مثلا الصلاًة، فالإتيان بحركاتها وأعمالها الظاهرة والتزام أركانها وشروطها وغير ذلك مما ذكره علماء الفقه يمثل جانب الشريعة، وهو جسد الصلاة. وحضور القلب مع الله تعالى في الصلاة يمثل جانب الحقيقة، وهو روح الصلاة. فأعمال الصلاة البدنية هي جسدها والخشوع روحها. ومافائدة الجسد بلا روح؟! وكما أن الروح تحتاج إلى جسد تقوم فيه، فكذلك الجسد يحتاج إلى روح يقوم بها، ولهذا قال الله تعالى ( وأقيموا الصلاة وءاتو الزكاة) البقرة110. ولاتكون الإقامة إلا بجسد وروح، ولذلك لم يقل . أوجدوا الصلاة. ومن هذا ندرك التلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقة كتلازم الروح والجسد. والمؤمن الكامل هو الذي يجمع بين الشريعة والحقيقة، وهذا هو توجيه الصوفية للناس، مقتفين بذلك آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وللوصول إلى هذا المقام الرفيع، والإيمان الكامل، لابد من سلوك الطريقة، وهي مجاهدة النفس، وتصعيد صفاتها الناقصة إلى صفات كاملة، والترقي في مقامات الكمال بصحبة المرشدين، فهي الجسر الموصل من الشريعة إلى الحقيقة. قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته:”الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى، من قطع المنازل والنرقي في المقاماتأنظر” تعريفات السيد ص94 فالشريعة هي الأساس، والطريقة هي الوسيلة، والحقيقة هي الثمرة. وهذه الأشياء الثلاثة متكاملة منسجمة، فمن تمسك بالأولى منها سلك الثانية فوصل إلى الثالثة، وليس بينها تعارض ولاتناقض. ولذلك يقول الصوفية في قواعدهم المشهورة.”كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة”. وكيف تخالف الشريعة وهي إنما نتجت من تطبيقها. يقول إمام الصوفية أحمد زروق رحمه الله تعالى:”لاتصوف إلا بفقه إذ لاتعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه. ولافقه إلا بتصوف، إذ لاعمل إلا بصدق وتوجه لله تعالى. ولاهما [التصوف والفقه] إلا بإيمان إذ لايصح واحد منهما دونه. فلزم الجميع لتلازمها في الحكم، كتلازم الأجسام للأرواح ولاوجود لها إلا فيها، كما لاحياة لهاإلا بها، فافهم”. أنظر “قواعد التصوف” للشيخ أحمد زروق قاعدة3.ص3 ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى:”من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق” انظر شرح” عين العلم وزين الحلم للإمام ملا”علي القاريج ص33/1 تزندق الأول لأنه نظر إلى الحقيقة مجردة عن الشريعة، فقال بالجبر وان الإنسان لاخيار له في أمر من الأمور فهو يتمثل قول القائل. ألقـاه في اليــم مكتوفا وقال لـــه……………إيــــــاك إيــــــاك أن تبتل بالماء فعطل بذلك احكام الشريعة والعمل بها، وأبطل حكمتها والنظر إليها. وتفسق الثاني لأنه لم يدخل قلبه نور التقوى، وسر الإخلاص وواعظ المراقبة وطريقة المحاسبة حتى يحجب عن المعصية

Iklan

Penulis: cahayadzikir

Terus belajar sampai di liang Lahat...

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s